Killan säännöt

Voimassaolevat säännöt: 09.11.2021

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Autojoukkojen Turun Kilta ry ja sen kotipaikka on Turun kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä Kilta.

2§ Tarkoitus ja toiminta

Killan toiminta-alue on Lounais-Suomen alue. Killan tarkoituksena on kansainvälisten sopimusten velvoitukset huomioon ottaen:

 • vaalia autojoukoissa tai niitä vastaavissa Suomen puolustusvoimien joukko-osastoissa palvelleiden maanpuolustushenkeä,
 • lähentää näiden joukkojen ja niiden täydennysalueiden väestöä toisiinsa,
 • toimia yhteistyössä muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa,
 • toimia jäsentensä keskinäisenä yhdyssiteenä,
 • vaalia Killan piiriin kuuluvia historiallisia perinteitä,
 • edistää autojoukkoja nykyisin vastaavissa Suomen puolustusvoimien joukko-osastoissa palvelevien varusmiesten viihtyisyyttä ja
 • tukea taloudellisesti vaikeuksiin joutuneita veteraaneja ja muita jäseniä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Kilta kerää perinneaineistoa, julkaisee Kiltaa koskevia painotuotteita ja muita julkaisuja, elävöittää historiallisia muistoja sekä järjestää juhla-, kokous-, esitelmä-, keskustelu-, retkeily-, tutustumis- ja muita samantapaisia tilaisuuksia.

Toimintansa tukemiseksi Kilta kerää jäseniltään vuosittain määrätyn jäsenmaksun ja voi asianmukaisen luvan saatuaan harjoittaa kioski-, elokuva- ja kustannustoimintaa, hankkia varoja toimeenpanemalla arpajaisia ja keräyksiä sekä maksullisia tilaisuuksia.

Kilta voi vastaanottaa lahjoituksia, jälkisäädöksiä sekä omistaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta.

3§ Jäsenyyttä koskevat määräykset

Killan varsinaiseksi jäseneksi voi päästä jokainen autojoukoissa tai sitä vastaavaksi katsottavassa Suomen puolustusvoimain joukko- osastossa palvellut tai palveleva hyvämaineinen Suomen kansalainen, jonka Killan hallitus jäseneksi hyväksyy. Killan hallitus voi hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi muissakin kuin edellä mainituissa joukko-osastoissa vastaavissa tehtävissä palvelleen. Killan kokouksissa on äänioikeus vain varsinaisilla jäsenillä.

Killan vapaajäseneksi voi päästä jokainen 2.ErAutoK:n perinteitä jatkavassa joukko-osastossa varusmiespalvelustaan suorittava varusmies ilman äänioikeutta. Vapaajäsenen on erottava sen vuoden lopussa, jonka aikana palvelussuhde on päättynyt. Killan hallitus hyväksyy vapaajäsenet. Vapaajäseniltä ei peritä jäsenmaksua. Killan yhteyteen voidaan perustaa rekisteröimättömiä naisosastoja, joiden tarkoituksena on olla Killan tukena ja hoitaa juhlatilaisuuksien yms. järjestely kuin myös toimia yhdyssiteenä seurustelua ja ajanvietettä varten. Naisosaston jäseneksi voi päästä Killan varsinaisen jäsenen naispuolinen omainen sekä sotilaskoti- ja vastaavissa tehtävissä palveleva henkilö samassa järjestyksessä kuin varsinaiseksi jäseneksi.

Killan kannattavaksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä syyskokouksen määräämän kertakaikkisen tai vuosittaisen jäsenmaksun suorittavan yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön. Kunniapuheenjohtajaksi Kilta voi syyskokouksessa kutsua hallituksen esityksestä entisen puheenjohtajan, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt Killan toimintaa. Kunniapuheenjohtajia voi olla vain yksi kerrallaan.

Kunniajäseneksi Kilta voi syyskokouksessa hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka erityisen ansiokkaasti on toiminut Killan päämäärien hyväksi. Killan jäsenet voivat hallituksen suostumuksella muodostaa epäitsenäisiä, rekisteröimättömiä paikallisosastoja Killan jäsenten keskinäistä yhteydenpitoa ja Killan tarkoitusperiä edistämään.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksusta

4§ Killasta eroaminen ja erottaminen

Jäsen, joka haluaa erota Killasta, ilmoittakoon siitä kirjallisesti Killan hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti Killan kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen vapautuu jäsenyydestä kulumassa olevankalenterivuoden loppuun mennessä, ellei hallitus esitetyn pätevän syyn vuoksi halua vapauttaa jäsentä ennen tätä määräaikaa. Jäsen, joka on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta kahdelta perättäiseltä vuodelta, katsotaan eronneeksi. Jäsenen, joka toimii vastoin Killan sääntöjä tai muuten toiminnallaan vahingoittaa Kiltaa, sen työtä ja päämääriä tai toimia kunnian vastaisesti, hallitus voi erottaa Killasta.

5§ Hallitus

Killan syyskokouksen valitsemaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään kahdeksan (8) ja enintään kaksitoista (12) muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan 1. ja 2. varapuheenjohtajan ja tarpeelliset toimikunnat ja toimihenkilöt. Toimikunnat ja toimihenkilöt voidaan valita myös Killan muusta jäsenistöstä. Puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja hän voi tulla valituksi yhtäjaksoisesti enintään neljä kertaa. Muut hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi siten, että heistä vuosittain puolet eroaa ensimmäisenä vuotena arvan perusteella. Hallituksen jäsen voi tulla valituksi yhtäjaksoisesti enintään viisi kertaa.

6§ Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa tai kun vähintään kolmannes hallituksesta sitä haluaa. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään neljä (4) jäsentä on saapuvilla.

Hallituksen kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni muissa asioissa paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa. Hallituksen kokouksiin voidaan kutsua puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten lisäksi Killan kunniapuheenjohtaja, kunniajäsenet, Naisosaston edustaja ja hallituksen erikseen nimeämät Killan toimihenkilöt. Hallitus voi tarvittaessa kutsua kokouksiin myös muita henkilöitä.

7§ Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on:

 1. Johtaa Killan toimintaa sen tarkoitusperien toteuttamiseksi,
 2. Edustaa Kiltaa, tehdä Killan puolesta sitoumuksia, mikäli ne eivät kuulu Killan kokouksille sekä esiintyä Killan puolesta kantajana ja vastaajana,
 3. Kutsua Kilta kokouksiin ja valmistella niissä käsiteltävät asiat,
 4. Toimeenpanna Killan kokousten tekemät päätökset,
 5. Vastata Killan rahavarojen ja muun omaisuuden hoitamisesta sekä jäsenmaksujen perimisestä,
 6. Valita Killalle ja sen elimille tarpeelliset toimihenkilöt sekä määrätä heidän mahdolliset palkkionsa ja palkkansa tulo- ja menoarvion rajoissa,
 7. Päättää jäseneksi ottamisesta ja jäsenyydestä erottamisesta sääntöjen 4§ määräämissä rajoissa sekä pitää jäsenluetteloa,
 8. Laatia Killan toiminta- ja tilikertomukset,
 9. Laatia ehdotus Killan toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi sekä
 10. Hoitaa muut Kiltaa koskevat asiat.

8§ Sääntömääräiset kokoukset

Killan sääntömääräisiä kokouksia ovat kevät- ja syyskokous.

Kevätkokouksessa, joka on pidettävä maaliskuun 15. päivään mennessä hallituksen määräämässä paikassa:

 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,
 3. Esitetään hallituksen laatima Killan toimintakertomus ja päätetään sen aiheuttamista toimenpiteistä,
 4. Esitetään Killan tilit ja tilintarkastajien niistä antamat lausunnot,
 5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä,
 6. Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten kuukautta ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti ilmoittamat asiat.

Syyskokouksessa, joka on pidettävä lokakuun 15. päivään mennessä hallituksen määräämässä paikassa:

 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,
 3. Käsitellään tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä määrätään jäsenmaksun suuruus ja maksuaika,
 4. Valitaan puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle,
 5. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa,
 6. Päätetään hallituksen esityksestä Killan päämääriä huomattavalla tavalla edistäneen henkilön kutsumisesta Killan kunniajäseneksi ja päätetään kunniapuheenjohtajaksi kutsumisesta.
 7. Käsitellään muut hallituksen esittämät tai jäsenten vähintään kuukautta ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti ilmoittamat asiat,
 8. Valitaan edustajat paikallisiin ja valtakunnallisiin maanpuolustusjärjestöihin.

9§ Ylimääräinen kokous

Ylimääräinen Killan kokous pidetään tarpeen mukaan hallituksen kutsusta tai milloin sitä vähintään 1/10 Killan äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti nimetyn asian käsittelyä varten hallitukselta pyytää.

10§ Kokouskutsu

Killan kutsuu kokoukseen hallitus ilmoittamalla siitä jäsenille kiltalehdessä tai yhdessä Killan kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai henkilökohtaisella kirjeellä vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

11§ Tilit

Killan toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Killan tilit ja muut hallintoa koskevat asiakirjat on ennen helmikuun 15. päivää jätettävä tilintarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

12§ Nimen kirjoittaminen

Killan nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtaja yksin. Hallitus voi määrätä toimihenkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin.

13§ Sääntöjen muuttaminen

Päätökseen, joka tarkoittaa näiden sääntöjen muuttamista, vaaditaan vähintään 3/4 Killan sääntömääräisessä kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä.

14§ Killan purkaminen

Päätökseen, joka tarkoittaa Killan purkamista, vaaditaan vähintään 3/4 Killan sääntömääräisessä kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä. Päätös vahvistetaan toisessa aikaisintaan kuukauden kuluttua pidettävässä kokouksessa samanlaisin äänten enemmistöin. Killan purkamisehdotus on kokouskutsussa jäsenille tiedotettava. Killan purkautuessa on sen varat luovutettava maanpuolustustyötä tekevälle oikeuskelpoiselle järjestölle tai oikeuskelpoiselle yhteisölle, josta on päätettävä jälkimmäisessä purkautumisesta päättävässä kokouksessa.

15§ Muut määräykset

Muutoin Killan toiminnassa noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.