Killan säännöt

Voimassaolon alku: 05.07.2023 13:20:15

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Autojoukkojen Turun kilta ry ja sen kotipaikka on Turun kaupunki. Killan toiminta-alue on Lounais-Suomen alue.

Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä Kilta.

2§ Tarkoitus ja toimintamuodot

Kilta toimii valtakunnan virallisen turvallisuuspolitiikan periaatteiden mukaisesti. Se pyrkii kasvattamaan maanpuolustustahtoa, levittämään maanpuolustustietoutta ja edistämään maanpuolustusharrastusta. Killantoimintamuotoihin kuuluu oleellisena osana liikenneturvallisuuden edistäminen valistuksen keinoin, sekä museoautotoiminta.

Kilta kohdistaa toimintansa sotilasarvoon katsomatta henkilöihin, jotka ovat palvelleet tai palvelevat puolustusvoimien autojoukoissa tai kuljetusalan tehtävissä. Killan toimintapiiri käsittää myös muut autoilualaan liittyvät henkilöt.

Killan tarkoituksena on:

 • vaalia jäsentensä keskuudessa maanpuolustushenkeä,
 • toimia jäsentensä keskinäisenä yhdyssiteenä,
 • vaalia autojoukkojen ja autoiluun kuuluvia historiallisia perinteitä,
 • edistää kuljetusalan tehtävissä palvelevien varusmiesten viihtyisyyttä,
 • tehdä liikenneturvallisuuden ja moottoriajoneuvotekniikan valistustyötä, – toimia yhteistyössä muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa ja
 • tukea taloudellisesti vaikeuksiin joutuneita veteraaneja ja muita jäseniä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Kilta julkaisee omaa tiedotuslehteä, kerää perinneaineistoa, julkaisee Kiltaa koskevia painotuotteita ja muita julkaisuja, elävöittää historiallisia muistoja sekä järjestää juhla-, kokous-, esitelmä-, keskustelu-, retkeily-, tutustumis- ja muita samantapaisia tilaisuuksia.

Toimintansa tukemiseksi Kilta kerää jäseniltään vuosittain määrätyn jäsenmaksun ja voi asianmukaisen luvan saatuaan harjoittaa kioski-, elokuva- ja kustannustoimintaa, hankkia varoja toimeenpanemalla arpajaisia ja keräyksiä sekä maksullisia tilaisuuksia.

Kilta voi vastaanottaa lahjoituksia, jälkisäädöksiä sekä omistaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta sekä anoa apurahaa toimintansa tukemiseksi.

3§ Jäsenet

Killan varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy Killan tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea Killan tarkoitusta ja toimintaa. Killan hallitus hyväksyy hakemuksesta varsinaiset ja kannattavat jäsenet. Jäsenhakemukseen on liitettävä varsinaisen jäsenen suositus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen syyskokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut killan toimintaa. Kunniapuheenjohtajia voi olla vain yksi kerrallaan.

Killan jäsenet voivat hallituksen suostumuksella muodostaa epäitsenäisiä, rekisteröimättömiä paikallisosastoja Killan jäsenten keskinäistä yhteydenpitoa ja Killan tarkoitusperiä edistämään.

4§ Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta ja kannattavilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksusta.

5§ Killasta eroaminen ja erottaminen

Jäsen, joka haluaa erota Killasta, ilmoittakoon siitä kirjallisesti Killan hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti Killan kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen vapautuu jäsenyydestä kulumassa olevan kalenterivuoden loppuun mennessä, ellei hallitus esitetyn pätevän syyn vuoksi halua vapauttaa jäsentä ennen tätä määräaikaa.
Jäsen, joka on jättänyt erääntyneen huomautusjäsenmaksunsa maksamatta kuukausi eräpäivän jälkeen, katsotaan eronneeksi.
Jäsenen, joka toimii vastoin Killan sääntöjä tai muuten toiminnallaan vahingoittaa Kiltaa, sen työtä ja päämääriä tai toimia kunnian vastaisesti, hallituksen yksinkertainen enemmistö voi erottaa Killasta.

6§ Hallitus

Killan syyskokouksen valitsemaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään kahdeksan (8) ja enintään kaksitoista (12) muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan 1. ja 2. varapuheenjohtajan ja tarpeelliset toimikunnat ja toimihenkilöt. Toimikunnat ja toimihenkilöt voidaan valita myös killan muusta jäsenistöstä. Puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja hän voi tulla valituksi yhtäjaksoisesti enintään neljä kertaa. Muut hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi siten, että heistä vuosittain puolet eroaa. Hallituksen jäsen voi tulla valituksi yhtäjaksoisesti enintään viisi kertaa.

7§ Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa tai kun vähintään kolmannes hallituksesta sitä haluaa. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään neljä (4) jäsentä on saapuvilla.
Hallituksen kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni muissa asioissa paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa. Hallituksen kokouksiin voidaan kutsua puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten lisäksi Killan kunniapuheenjohtaja, kunniajäsenet, hallituksen erikseen nimeämät Killan toimihenkilöt. Hallitus voi tarvittaessa kutsua kokouksiin myös muita henkilöitä.

Kokous voidaan järjestää myös etäyhteyksin.

8§ Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on:

 1. Johtaa Killan toimintaa sen tarkoitusperien toteuttamiseksi,
 2. Edustaa Kiltaa, tehdä Killan puolesta sitoumuksia, mikäli ne eivät kuulu Killan kokouksille sekä esiintyä Killan puolesta kantajana ja vastaajana,
 3. Kutsua Kilta kokouksiin ja valmistella niissä käsiteltävät asiat,
 4. Toimeenpanna Killan kokousten tekemät päätökset,
 5. Vastata Killan rahavarojen ja muun omaisuuden hoitamisesta sekä jäsenmaksujen perimisestä,
 6. Valita Killalle ja sen elimille tarpeelliset toimihenkilöt sekä määrätä heidän mahdolliset palkkionsa ja palkkansa tulo- ja menoarvion rajoissa,
 7. Päättää jäseneksi ottamisesta ja jäsenyydestä erottamisesta sääntöjen 4§ määräämissä rajoissa sekä pitää jäsenluetteloa,
 8. Laatia Killan toiminta- ja tilikertomukset,
 9. Laatia ehdotus Killan toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi sekä
 10. Hoitaa muut Kiltaa koskevat asiat.

9§ Sääntömääräiset kokoukset

Killan sääntömääräisiä kokouksia ovat kevät- ja syyskokous.

Kevätkokouksessa, joka on pidettävä maaliskuun 15. päivään mennessä hallituksen määräämässä paikassa:

 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,
 3. Esitetään hallituksen laatima Killan toimintakertomus ja päätetään sen aiheuttamista toimenpiteistä,
 4. Esitetään Killan tilit ja toiminnantarkastajan niistä antamat lausunnot,
 5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä,
 6. Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten kuukautta ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti ilmoittamat asiat.

Syyskokouksessa, joka on pidettävä lokakuun 15. päivään mennessä hallituksen määräämässä paikassa:

 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,
 3. Käsitellään tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä määrätään jäsenmaksujen suuruudet ja maksuaika,
 4. Valitaan puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle,
 5. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja,
 6. Päätetään hallituksen esityksestä Killan päämääriä huomattavalla tavalla edistäneen henkilön kutsumisesta Killan kunniajäseneksi ja päätetään kunniapuheenjohtajaksi kutsumisesta.
 7. Käsitellään muut hallituksen esittämät tai jäsenten vähintään kuukautta ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti ilmoittamat asiat,
 8. Valitaan edustajat paikallisiin ja valtakunnallisiin maanpuolustusjärjestöihin.

10§ Ylimääräinen kokous

Ylimääräinen Killan kokous pidetään tarpeen mukaan hallituksen kutsusta tai milloin sitä vähintään 1/10 Killan äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti nimetyn asian käsittelyä varten hallitukselta pyytää.

11§ Kokouskutsu

 

Killan kokoukset kutsuu koolle hallitus ilmoittamalla siitä jäsenille kiltalehdessä, kotisivuilla tai yhdessä Killan kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä. Kokouskutsu voidaan lähettää myös henkilökohtaisella kirjeellä tai sähköpostilla vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

12§ Tilit

Killan toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Killan tilit ja muut hallintoa koskevat asiakirjat on ennen helmikuun 15. päivää jätettävä toiminnantarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

13§ Nimen kirjoittaminen

Killan nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtaja yksin. Hallitus voi määrätä toimihenkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin.

14§ Sääntöjen muuttaminen

Päätökseen, joka tarkoittaa näiden sääntöjen muuttamista, vaaditaan vähintään 3/4 Killan sääntömääräisessä kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä.

15§ Killan purkaminen

Päätökseen, joka tarkoittaa Killan purkamista, vaaditaan vähintään 3/4 Killan sääntömääräisessä kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä. Päätös vahvistetaan toisessa aikaisintaan kuukauden kuluttua pidettävässä kokouksessa samanlaisin äänten enemmistöin.
Killan purkamisehdotus on kokouskutsussa jäsenille tiedotettava. Killan purkautuessa ovat sen varat luovutettava maanpuolustustyötä tekevälle oikeuskelpoiselle järjestölle tai oikeuskelpoiselle yhteisölle, josta on päätettävä jälkimmäisessä purkautumisesta päättävässä kokouksessa.

16§ Muut määräykset

Muutoin Killan toiminnassa noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.